Về hỗ trợ người điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Phường Long Thạnh Mỹ (14/03/2022)
Các trường hợp là F0 hoặc F1 tại khu cách ly tập trung thuộc khu vực 2, địa chỉ đường 30, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức