QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

05:40 AM

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ
 
STT Tên quy trình nội bộ
I. Lĩnh vực tôn giáo
  1.  
Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
  1.  
Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
  1.  
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
  1.  
Đăng ký thay đổi người đại điện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
  1.  
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
  1.  
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
II. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
  1.  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về thành tích đột xuất
  1.  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
  1.  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
  1.  
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
 
 
 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT đã đưa
  Vận động người dân giao nộp vũ khí
  Một số Nghị định và Thông tư mới vừa có hiệu lực
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN
  QUY TRÌNH 1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
  QUY TRÌNH 2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
  QUY TRÌNH 3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
  QUY TRÌNH 4 Đăng ký thay đổi người đại điện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
  QUY TRÌNH 5 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
  QUY TRÌNH 6 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
  QUY TRÌNH 7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về thành tích đột xuất
Trang 1 2