Một số Nghị định và Thông tư mới vừa có hiệu lực

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

03:48 AM

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Một số Nghị định và Thông tư mới vừa có hiệu lực

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 23/2015/nđ-cp ngày 16 tháng 02 năm 2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
- Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.
- Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (thay thế Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP.
 
- Quyết định 1114/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
 
- Quyết định 2163/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
 
- Quyết định 4827/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
 
 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT đã đưa
  Vận động người dân giao nộp vũ khí
  Một số Nghị định và Thông tư mới vừa có hiệu lực
  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN
  QUY TRÌNH 1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
  QUY TRÌNH 2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
  QUY TRÌNH 3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
  QUY TRÌNH 4 Đăng ký thay đổi người đại điện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
  QUY TRÌNH 5 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
  QUY TRÌNH 6 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
  QUY TRÌNH 7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về thành tích đột xuất
Trang 1 2