Tổ chức đổi rác thải nhựa, rác thải nguy hại lấy quà

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

05:05 AM

MÔI TRƯỜNG

Tổ chức đổi rác thải nhựa, rác thải nguy hại lấy quà
Ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại Ủy ban nhân dân phường Long Thạnh Mỹ, Thường trực Phụ nữ phường và các hội viên tổ chức đổi rác thải nhựa, rác thải nguy hại lấy quà. 
Đông đảo người dân, bà con đến hưởng ứng phong trào nêu trên, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc phân loại các loại chất thải sau khi sử dụng.


 
MÔI TRƯỜNG đã đưa
  Tổ chức đổi rác thải nhựa, rác thải nguy hại lấy quà
  Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
  Chung tay bảo vệ môi trường
  HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 139
Trang 1