Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Chủ Nhật, 20/06/2021

|

04:23 AM

MÔI TRƯỜNG

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Sáng ngày 21/9/2020 UBND phường Long Thạnh Mỹ đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn phường ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn với Hợp Tác Xã Dân Lập Hiệp Phú theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 30/8/2020 của UBND Quận 9 về phê duyệt Đề án "Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 9" giai đoạn 2020-2025 trước sự chứng kiến của thường trực Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ, các Đoàn thể phường và trưởng 6 khu phố. 
MÔI TRƯỜNG đã đưa
  Tổ chức đổi rác thải nhựa, rác thải nguy hại lấy quà
  Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
  Chung tay bảo vệ môi trường
  HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 139
Trang 1