ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

Địa chỉ: Số 325 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 966 998

Email: longthanhmy@tphcm.gov.vn